PS184

Vi beklager feil kreditering av bildet fra Røros øverst på side 33. Riktig kreditering skal være: "Foto: Arne Dag Røkke, Akershusbasen"

PS183

Vi beklager at side 82 og side 83 i "Siden Sist" har byttet plass. Det som står på side 83 er fortsettelsen fra side 81, mens det som står på side 82 skulle vært siste side i "Siden Sist".

PS181

Vi beklager at vi i innholdsfortegnelsen på side 3 har brukt feil fornavn på avdød som omtales i nekrologen på side 35.
Det korrekte navnet er Torleif Lindtveit, som også står riktig i selve nekrologen. Det er kun i innholdsfortegnelsen det har blitt feil, men det er likevel sterkt beklagelig.

På Side 67 har det dessverre blitt en forskyvning i bildeteksten. En linje fra selve artikkelen kommer først i hver spalte, og deretter kommer bildeteksten som linje nummer to.
Disse linjene skulle selvsagt stått i omvendt rekkefølge, vi beklager.

På side 24 skriver vi i bildeteksten at det vi ser er et satellittbilde over Steinkjer i 1949. Det riktige er at dette er et flyfoto.

På side 98 og 99 er bildene kun tekstet med Hanestad. Bildet øverst på side 98 og 99 er fra Bjorli, bildet nederst på side 98 er fra Hanestad.

Fra Olaf Wiegels har vi mottatt følgende kommentar:

I artikkelen "Banearbeiderbilder, 1986" må jeg påpeke en feil i teksten under fotoet til venstre øverst på side 32. Det står at banereparatørene pakket sviller med trykkluftdrevne vibrasjonsmaskiner. Ved en titt på bildet er det lett å se at svillepakkerne er elektrisk drevet, konf. ledningene på bakken.

Selv betjente jeg tilsvarende sville pakkere (Jackson) på Drammenbanen mellom Høvik st. og Ramstad hlp. sommeren 1963.

Elektrisk drevne hånd svillepakkere drevet av transportabelt bensinelektroaggregat er beskrevet i: NSB Lærebok for linjepersonale, utg. 1962, side 131 - 132.

Mvh
Medlem 26
Olaf Wiegels

PS178

Olaf Wiegels' artikkel om NJKs tilblivelse er opprinnelig skrevet til NJKs 40-årsjubileum, og tidligere publisert i 40-årsboken.
I artikkelen står det at vogn Ao100 fremdeles befinner seg på Sørumsand. Dette var riktig når artikkelen ble skrevet for ti år siden, men vognen har siden det blitt overført til Gamle Vossebanen.
Vi beklager at dette ikke ble rettet opp før artikkelen kom på trykk i forbindelse med NJKs 50-årsjubileum.

PS176

Det er en unøyaktig på side 50 i PS176. Arne-Magnus Waalers bilder befinner seg ikke på NJM. NJM v/undertegnede fikk imidlertid låne en del bilder for scanning, og det er disse som er lagt ut på Digitaltmuseum. De fysiske bildene fikk imidlertid Arne-Magnus igjen.

Mvh Thor Bjerke

PS174

Følgende presisering vedrørende VKN- og EVN-merking er mottatt fra Krister Wedin. 

I PS nr 174 s 30-35 finns en artikel om VKM- och EVN-märkning av järnvägsfordon, till vilken jag har en komplettering.

På sidan 35 finns en jämförelse med Sverige om vad som gäller för märkning av museitåg. Med hänvisning till "Svenska lok och motorvagnar med personvagnar 2017" står det att "Den forklarer at jernbanekjöretöyer som bare skal brukes for lokale formål, historiske formål eller turistformål eller som skal brukes på infrastruktur som er frittstående fra det övrige jernbanenetter, ikke behöver å merkes utvendig med VKN- og EVN-merkingen, men at det er tilstrekkelig at jernbanekjöretöyet er registrert". Detta är rätt men bara delvis. Den svenska Transportstyrelsen, som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för järnvägstrafik, skriver i sin föreskrift "Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon", TSFS 2014:47, i 9 § följande:
"Bestämmelserna om märkning i 2 kap. 22 § järnvägslagen (2004:519) och i dessa föreskrifter gäller inte för museijärnvägsfordon eller fordon som är avsedda att användas uteslutande på lokala eller regionala järnvägsnät som är fristående, förutom vad avser märkning med europeiskt fordonnummer invändigt i förarhytt." (min kursivering).

Det betyder att någon utvändig märkning inte behövs men att det förutom registrering av fordonet också krävs en invändig märkning med EVN-numret inne i förarhytten. Var i förarhytten märkningen ska sitta, eller hur stor den ska vara, är inte reglerat.

Med vennlig hilsen

/ Krister Wedin

PS173

Redaksjonen beklager at forsidebildet på PS173 ble for mørkt slik at det flotte nordlyset som egentlig var hovedmotiv ikke kom til sin rett. 

 

PS172

I artikkelen om den trans-iranske jernbanen i PS172 har det dessverre falt ut en setning helt først i tredje avsnitt på side 10. Den lyder slik: "På bildet øverst på siden ser vi graven til seks år gamle Sofus Gedde Dahl som døde av tyfus i 1935. Den er nylig restaurert av ambassaden." Redaksjonen beklager feilen.

Vi gjør også samtidig oppmerksom på at denne artikkelen tidligere er publisert i UDposten, Husorgan for utenrikstjenesten, nr. 1 2017

 

PS149

1. 

Privatbanene i Vestfold

I siste PS var det en artikkel om disse to banene. Dessverre har ikke artikkelforfatteren vært helt heldig med sine valg av kilder, og det er en del feil i artiklene. Redaksjonen kunne kanskje bistått med en kvalitetssikring ved å vise til tidligere artikler om disse banene i PS og til omtalen av lokomotivene i Damplokomotiver i Norge? Selv skrev jeg en omfattende
artikkel om disse to banene ved TEBs 100 års-jubileum i 2001, som er publisert i PS 107.
Moen skriver ganske riktig at HVBs to første lok kom fra Tyskland, men nevner ikke at det ene av disse ble solgt til TEB i 1902. Åttekoblingen «Holmestrand» ble deretter «Bjørn» på TEB. I stedet anskaffet HVB et nytt lok med navnet "Holmestrand", en sekskobling, som kom høsten 1902. De tre personvognene som ble anskaffet til åpningen av HVB, ble etterfulgt
av en til i 1903.
Så skrives det at det ble lånt en motorvogn fra NSB i 1924. Det kan ikke stemme, for NSB fikk sin første smalsporede motorvogn først tre år senere. At ett av lokomotivene ble solgt til Tyskland, er noe som Asbjørn Jakobsen har skrevet, men det har ikke lykkes å finne noe belegg for denne påstanden. Sporvidde 1067 mm ser heller ikke ut til å ha vært brukt
i Tyskland (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Spurweiten).

Thor Bjerke

2.

Redaksjonen beklager gal kreditering av bildene i artikkelen om Sjahen av Iran i På Sporet 149. Bildene tilhører artikkelforfatteren Jostein Moen, og ikke NJKs arkiv. Fotograf er forfatterens far, Oddvar Moen.

Red.

 

PS145

Det har dessverre sneket seg inn en trykkfeil i PS145. I artikkelen om loktype 26 er tekstene til bildene av de to badiske loktypene dessverre forbyttet.